تبلیغات
management - تقدم با کدام یک مدیریت دانش یا سازمان یادگیرنده
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فریدریش ویلهلم نیچه
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

تقدم با کدام یک مدیریت دانش یا سازمان یادگیرنده

تقدم با کدام یک مدیریت دانش یا سازمان یادگیرنده

تقدم با کدام یک مدیریت دانش یا سازمان یادگیرنده؟
تدبیر198
نیاز سازمانها برای تبدیل شدن به سازمانهای یادگیرنده، فزونی یافته است.سازمان یادگیرنده به مدیریت دانش نیازمند است و به عکس.این موضوع به مثال مرغ و تخم مرغ شبیه است.پاسخ به این پرسش که کدامیک زودتر مطرح شده ،غیر ممکن است.زیرا برای نیل به موفقیت، هر دو به هم نیازمندند. هرسازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، نیازمند توجه به مفاهیم مرتبط به سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش است.بنابراین در اینجا بر هر دو مورد تاکید می شود.این مقاله به دنبال ارتباط این دو موضوع است و در یک رویکرد کلی نگر، مدلی ادراکی را ارائه می دهد.
مقدمه
صاحبنظران براین باورندکه توانایی یادگیری سریعتر نسبت به رقبا، تنها مزیت رقابتی پایدار است.امروزه نیاز سازمانها به یادگیری و تغییر، فزونی یافته است. اگر یک سازمان آهسته تر از محیط پیرامون خویش میل به یادگیری داشته باشد،محکوم به فناست. از این رو، تمامی سازمانهای موجود بایستی یادگیرنده باشند. بنابراین مفهوم یادگیرنده تنها به سازمانهایی گفته می شود که یادگیری سازمانی آنها خوب باشد. سازمان یادگیرنده بر سازمان، به عنوان یک موجودیت مستقل و شکل ویژه‌ای از سازمان تاکید داشته، یادگیری سازمانی بر فرایندها و فعالیتهای یادگیری در سازمان دلالت دارد. سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش، هر دو دارای عقاید مشترک هستند و هر دو مرتبط با فرایند کسب و اندوختن اطلاعات، تفسیر داده‌ها،توسعه دانش و تقویت یادگیری می باشند.اینکه چگونه یک سازمان دانش خود را مدیریت می‌کند، برای توسعه سازمانی بسیار با اهمیت است.
مدیریت دانش به چگونگی اداره کردن دانش اشاره دارد.مدیریت دانش شامل فعالیتهای ایجاد،سازماندهی،تسهیم و استفاده از دانش است.فناوری اطلاعات یک پیش نیاز برای اثربخشی مدیریت دانش است. بدین معنا که پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش،بخش مهمی از مدیریت دانش است.
سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش، بدون یكدیگر نمی توانند وجود داشته باشند. سازمانی که می خواهد به یاد گیرنده تبدیل شود، بایستی به هر دو، به طور یکسان توجه كند.این مطلب نیازمند درک اولویتها، هدفها و روابط مختلف آنهاست.این مقاله به دنبال بیان و بررسی این موضوع مهم است و هدف آن ترسیم مدیریت دانش سازمان یادگیرنده در چارچوب یک مدل ادراکی نظری به منظور ارائه یک مبنای توسعه راهبردی در مورد چگونگی معرفی مدیریت دانش و تلاش برای تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است. روش تحقیق، از نوع تحلیل موضوعی و جامعه آماری شاغلان سمتهای استراتژیک و محققان در زمینه مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده است.

1. سازمان یادگیرنده، چه سازمانی است؟
هر سازمان از گروهی از افراد تشکیل شده است.هرگروه باعث رشد و پویایی یک فرهنگ می شود. پایداری فرهنگ به مدت زمان موجودیت گروه،ثبات عضویت افراد در گروه و شدت هیجانهای عاطفی مشترک آنها بستگی دارد. نتیجه اینکه پرورش یک فرهنگ جدید، برای مثال یک فرهنگ مبتنی بر یادگیری، نیاز به زمان دارد.یک سازمان یادگیرنده دارای فرهنگی است که از نوآوریها و یادگیری افراد و سازمان حمایت می‌کند. محیط،فرهنگ یادگیری را ارتقا داده، تضمین می دهد که یادگیری افراد منجر به توسعه وغنای کل سازمان می‌شود. فرایند یادگیری بایستی در نهایت به عنوان بخشی از فرهنگ قلمداد شود و نباید به عنوان راه حل یک مسئله ویژه مورد توجه قرار گیرد.


یک سازمان یادگیرنده به دیدگاه جدیدی از رهبری نیازمند است؛ رهبر به عنوان یک طراح. فرهنگ با رهبری شروع می‌شود اما به دلیل اینکه این فرهنگ حاصل یادگیری انباشته گروه است در نتیجه، خود این فرهنگ، رهبری مورد نظر و مطلوب را مشخص می كند. برداشتن نخستین گام در ساختن سازمان یادگیرنده نیازمند شیوه‌ای از رهبری است که الهام بخش سازمان یادگیرنده باشد. سازمان یادگیرنده به خودی خود دارای ارزش نیست، بلکه بایستی همواره در خدمت هدفهای وسیع تر سازمان باشد. نگرشهای مشترک در سازمان از نگرشهای فردی ناشی می‌شود. سازمان یادگیرنده مبتنی بر فرهنگی است که نیازهای افراد سازمان را مورد توجه قرار می دهد. در سازمان یادگیرنده افراد چرایی نیازها را می دانند و در دیگر سازمانها به چگونگی پرداختن به این نیازها توجـه می‌شود.سازمان دهی یک سازمان یادگیرنده به شکلی است که ضمن کـاوش اطلاعات موجود در محیط، خود اطلاعات جــدیدی را ایجاد کرده، افراد را به انتقال دانش بیــن اعضای تیم تشـویق می‌كند.
این مهم، بایستی از راه ساختار و نگرش حاكم بر رهبری راهبردی سازمان هدایت شود. كاركنان بایستی برای یادگیری وقت گذاشته، مدیریت سازمان بایستی به یادگیری به عنوان یك كار واقعی توجه كند. در یك سازمان یادگیرنده فرایندهای كاری، بایستی به تمامی جنبه های دانش توجه ویژه داشته باشد. فرایندها بایستی زمینه انتشار دانش را فراهم ساخته وفرهنگ بایستی تسهیم دانش را تشویق كنند.یادگیری زمانی اتفاق می افتد كه درسطح دانش فردی تغییراتی ایجاد شده باشد. یادگیری و انبارش(ذخیره) دانش جدید غالباً از فرد شروع می شود. یادگیری فردی به ضرورت تغییر سطح دانش سازمانی دلالت ندارد.دانش سازمانی،دانش مستقل اعضای ویژه در یك سازمان است؛ مانند دانش موجود در منابع علمی و نیز دانشی که در بطن خط مشی ها و رویه‌های كاری وجود دارد.
یادگیری سازمانی عبارت است از: مجموعه فرایندهای شناختی افراد سازمان. افراد می توانند به عنوان خرده سیستم در سازمان، مورد توجه قرار گیرند.مفهوم سازمان یادگیرنده به سازمان، به عنوان یك موجودیت مستقل توجه می كند و بر ویژگیهایی متمركز است كه یادگیری اعضا را تشویق كنند.از سوی دیگر یادگیری سازمانی برچگونگی توسعه یادگیری در یك سازمان تمركز دارد؛آن نوع از یادگیری كه استراتژی‌ها را تغییر می‌دهد اما ارزشها را تغییر نیافته رها كند، یادگیری تك حلقه‌ای است وآن نوع از یادگیری كه نتیجه آن تغییر در ارزشهاست، یادگیری دو حلقه‌ای است.
به عقیده كزار تفاوتهایی در مطالعه این دو وجود دارد:
*سازمان یادگیرنده بیشتر بر روی تهدیدها )فشارهای خارجی) به عنوان دلایل پرورش یادگیری تمركز دارد.
*یادگیری سازمانی بر توجه بیشتر به امور داخلی مرتبط با عملكرد سازمانی و یادگیری به عنوان بخشی از فعالیتهای مرتبط با انسانها تاكید دارد.یك سازمان یادگیرنده باید توانایی روبه‌رو شدن با نیازهای محیط داخلی و خارجی را داشته باشد.


برخی استدلال می كنند كه سازمان یادگیرنده، یك نگرش است.یادگیری سازمانی یک چرخه یادگیری مستمر است و هیچ سازمانی نمی تواند به نقطه ای از یادگیری برسد كه خود را یك سازمان یادگیرنده بداند. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند در وضعیت ثابتی از یادگیری باشد و خود را به عنوان یك سازمان فعال در یادگیری معرفی كند. سنگه معتقد است كه هسته یادگیری سازمانی بر اساس پنج اصل عمل می كند. هر یک از اینها یك بعد واقعی از ساختار سازمانهایی را كه به واقع در فرایند یادگیری هستند ارائه می دهد.
1. خبرگی فردی؛ 2. الگوهای ذهنی؛ 3. یادگیری تیمی؛ 4. نگرش مشترک؛ 5. تفكر سیستمی.
اصول پنج گانه سنگه به عنوان مجموعه عناصرسازمان یادگیرنده،ابزار و روشهایی را ارائه می دهد كه عملی بوده، در فرایند یادگیری سازمانی مفید هستند. هر كدام از این پنج اصل می تواند در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد:عملكردها، اصول، ضرورتها.

2. مدیریت دانش یعنی چه؟
مدیریت دانش، انشعابی از ادبیات سازمان یادگیرنده است. یادگیری در سازمانها افراد را ملزم می كند كه نسبت به انتقال اطلاعاتی كه سایر افراد می‌توانند مورد استفاده قرار دهند، اقدام كنند. مدیریت دانش به فرایندی اشاره دارد كه در آن سازمانها داده هاو اطلاعاتی را كه در دسترس آنها وجود دارد ارزیابی می كنند و پاسخی به این نگرانی است كه افراد بایستی قادر به تبدیل یادگیری خود به دانش قابل استفاده باشند. در طول فرایند مدیریت دانش،دانش دستخوش تغییرات مختلف می شود و بخشی از اطلاعات از بین می رود.بنابراین بایستی از روند اتلاف اطلاعات مفید، جلوگیری كرد.
یادگیری سازمانی به مدیریت دانش نیاز دارد. یك سازمان یادگیرنده بر فرایند یادگیری تمركز دارد و مدیریت دانش بر نتیجه وخروجی فرایند یادگیری متمركز است. هدف مدیریت دانش، ایجاد ارزش برای سازمان است كه شامل فعالیتهایی مانند: سازماندهی،تسهیم و استفاده از دانش است. بیشتر كاركنان سازمان كه فعالیتهای مدیریت دانش را انجام می دهند لازم است كه این فعالیتها را در امور روزانه خود نیز اجراكنند. یك سازمان دانش را فرا می گیرد، می آفریند و با مقاصد و روشهای مختلف به ایجاد ساختار آن اقدام می كند. این مسئله که سازمانها چگونه دانش،بینش ومهارتهای ارزشمند را به مرور زمان می اندوزند، می توان به این شرح مورد بررسی قرار داد.
* افراد: آموزش و تعلیم افراد به منظور انتقال مهارتها، كاردانی‌ها و اصلاح شیوه های انجام وظایف.
* ایجاد پایگاه اطلاعاتی: مستند سازی دانش و ایجاد پایگاه داده ها به منظور توزیع دانش.
* جاسازی كردن: جاسازی(تعبیه) دانش در استانداردها، فناوری و عملیات اجرایی برای اصلاح و بهبود این فناوری و راههای استفاده از آن.
از منظر دانش به عنوان یك محصول تولیدی، فرض هر سه مورد یادشده آن است که دانش شناسایی و تسخیر(دراختیار) شده است.آنها همچنین دارای نقاط مشترك بوده، ضمن همــكاری یكدیگر را حمایت می‌كنند.همان‌گونه که در روش دوم اشاره شد،ایجاد و ساخت پایگاههای اطلاعاتی مستقل از افراد می تواند به عنوان حافظه سازمانی با دو مورد دیگر همكاری كند.شما بایستی دانش را تسخیر كنید و به ذخیره آن در یك سیستم فناوری اطلاعات بپردازید.در این صورت شما مقدمات فرایند مدیریت دانش را فراهم كرده اید. ایجاد دانش به معنی استفاده از اطلاعات برای یك هدف زایا و در یك زمینه مشخص است. ایجاد (خلق) دانش جدید،یك عنصر حیاتی برای توانایی سازمان به منظور یادگیری و تطبیق با شرایط محیطی است.
مدیریت دانش به منظور برخورداری از کارکردی موثر و کارآمد درسازمان ناچار به تطبیق با شرایط محیطی سازمان و فرایندهای دانش است. مدیریت دانش بایستی یك چشم انداز داشته باشد. كدام‌یك هدفهای سازمان بایستی به وسیله دانش مدون پشتیبانی شود؟ هدف گذاری یك مبحث مدیریتی است و مدیریت دارای نقش محوری در مدیریت دانش است. فناوری اطلاعات یك ضرورت، جهت اثربخشی مدیریت دانش از نظر ذخیره،انتشار و تسهیم دانش است. بنابراین مدیریت دانش تركیبی از عوامل انسانی و فنی است.

3. ترسیم مدل مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده
یك تحلیل مقایسه ای به منظورشناسایی و درك تفاوتها و شباهتهای این دو صورت گرفته است. خلاصه ای از این تحلیل در (جدول یك) آمده است.
ستون سمت چپ مفاهیم كلیدی،ستون وسط شامل نظرات مربوط به سازمان یادگیرنده و ستون سمت راست مربوط به نظرات مرتبط با مدیریت دانش است.
تجزیه وتحلیل نشان می دهد كه بیشتر مفاهیم در هر دو حوزه جای دارند. تعجب ندارد با توجه به این حقیقت كه سازمان یادگیرنده نیازمند مدیریت دانش است ومدیریت دانش نیز به نوبه خود لازمه سازمان یادگیرنده است، همان‌گونه كه در جدول1. نشان داده شده چهار فاكتور وجود دارد كه تنها در یك دامنه از این دو جای دارند.
فاكتورهایی که تنها در ارتباط باسازمان یادگیرنده هستند:1. فاكتور های خارجی؛ 2 . تفكر سیستمی.
فاكتورهایی که در ارتباط با مدیریت دانش هستند:1. حافظه سازمانی؛ 2. بعد فنی.
این پدیده مشخص می كند كه سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش دارای سطوح مجزا و متفاوت در تمركز و هدف هستند. در مورد علت اینكه چرا موضوع را ابتدا از منظر عوامل خارجی و تفكر سیستمی، سپس از منظر حافظه سازمانی وبعد فنی مورد بررسی قرار داده ایم، بحث خواهیم كرد.
منظور از یك سازمان یادگیرنده، سازمانی است كه بخشی از یك مجموعه جهانی است و به عنوان یك خرده سیستم جهانی بایستی با سایر خرده سیستم‌ها در تعامل باشد و بر این اساس عوامل خارجی مانند رقبا ومشتریان را مدیریت كند.این موضوع برای بقای سازمان ضروری است. فرایند مدیریت دانشی که در سازمان انجام می شود، به عنوان یك خرده سیستم در سازمان به حساب می آید.
از این رو مدیریت دانش برعوامل داخلی سازمان متمركز است. اگر در مطالعه ادبیات مربوط به مدیریت دانش به عوامل خارجی اشاره شود،این اشاره ضمنی است و منظور ازآن لزوم مدیریت کردن این عوامل توسط سازمان است. اثر بخشی مدیریت دانش به عوامل داخلی بستگی دارد. مدیریت دانش در زمینه محدودیتهای ناشی ازعوامل داخلی بحث می‌كند. وقتی سازمان یادگیرنده در مورد عوامل داخلی بحث می كند به طور عمده درپی برآوردن تقاضاهای داخلی است. هر سازمانی متشکل از افرادی است كه دارای نیازهایی هستند، بنابراین سازمان با تقاضای آنها روبه‌رو است. هر فرد تصوری خاص از ارتباط خود با سازمان دارد.عملكرد سازمان از این تصورات ریشه گرفته است وافراد هنگام تغییر شرایط، آن تصورات را دوباره سازی می كنند. هر فرد یك سیستم فرعی در مدیریت دانش است و از این نظر عجیب است كه عامل تفكر سیستمی در دامنه مدیریت دانش قرار نگرفته است. با این وجود در بررسی تفکر سیستمی در حوزه سازمان یادگیرنده، این موضوع (تفکر سیستمی) به مدیریت دانش نیز ارتباط داده می شود.


حافظه سازمانی به دانش ذخیره شده اشاره دارد و تسهیم دانش و استفاده مجدد از آن را دنبال می کند. حافظه سازمانی به آن نوع از مدیریت دانش ارتباط دارد كه دانش را از افراد بیرون ازسازمان گردآوری می‌کند. تکنولوژی اطلاعات به منظور انبارش (ذخیره)،انتشار و تسهیم دانش یك ضرورت بوده، موجب اثر بخشی مدیریت دانش می‌شود. بر این اساس می‌توان دریافت که بعد فنی(سخت افزار) و حافظه سازمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هر دو به دانش به عنوان محصول مدیریت دانش می‌نگرند. دانش یك داده (ورودی) یا یك نتیجه حاصل از یادگیری سازمانی است.مدیریت دانش به سازمان یادگیرنده به عنوان یك فرایندانتقال دانش توجه می‌كند.
ادبیات مربوط به سازمان یادگیرنده به طور شفاف در مورد حافظه سازمانی بحث نمی كند، اما در مورد دانش سازمانی در جایی كه حافظه سازمانی بخشی از آن است، بحث می‌كند. سازمان یادگیرنده چیزی بیش از مدیریت دانش است و بر سطوح بالاتری تمركز دارد.تاکید سازمان یادگیرنده بر پرورش فرهنگ یادگیری وتوسعه ساختارهای حامی آن است.البته استفاده مؤثر ازتکنولوژی اطلاعات نیز به نوبه خود منجر به حمایت از ساختارهای یادگیری خواهد شد، اما سازمان یادگیرنده بر ساختارهای یادگیری به طور کلی تأكید دارد وتکنولوژی اطلاعات تنها بخشی از آن است. بنابراین طبیعی است كه سازمان یادگیرنده تمركز فنی نداشته باشد.همان‌گونه که می بینیم سازمان یادگیرنده کمابیش فناوری اطلاعات را درست به مانند پست الکترونیکی،تلفن و اسناد و غیره، امری بدیهی و طبیعی می داند.تحلیل ما که مبتنی بر چهار واژه کلیدی که در هر دو حوزه بدانها اشاره ای نشده،استوار است،نشانگر این مسئله است که سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش، دو مفهوم انتزاعی و متمایز هستند.


در حالی‌كه سازمان یادگیرنده دارای یك فرهنگ یادگیری است، مدیریت دانش بوسیله فرهنگ محدود می شود.چنین روابطی باعث می شود كه ادبیات سازمان یادگیرنده به طور عمده در مورد رهبری و ادبیات مدیریت دانش در مورد مدیریت بحث كند.رهبری فرهنگ را ایجاد و تغییر می دهد ومدیریت در درون یك فرهنگ عمل می كند. هم مدیریت دانش و هم سازمان یادگیرنده، باید دارای چشم‌انداز مشترك باشند. از این رو در ادبیات سازمان یادگیرنده بر اهمیت این چشم انداز مشترك تأكید شده است. مدیریت دانش به عنوان یك رویداد مجزا ومنفرد می تواند حتی بدون چشم‌انداز مشترك، موفق باشد. اما یك سازمان بایستی چشم‌انداز مشترك داشته باشد تا در توسعه فرهنگ یادگیری موفق شود. از سوی دیگر، هدف مدیریت دانش، حمایت سازمان برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده است و از این منظر مدیریت دانش نیازمند چشم‌اندازی مشترك است.
اصطلاح فرایندهای كاری تنها مفهومی است كه در دامنه هر دو موضوع آشكار است. هر دوی آنها (مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده) درباره جمع آوری و یكپارچه كردن جنبه های دانش در این فرایندها تأكید دارند.

4. مدل ادراكی سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش
بر اساس تحلیل موضوعی انجام شده ما از یك مدل کل نگر ادراكی كه شامل هر دو موضوع (سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش) است، استفاده كرده‌ایم.حتی اگر این دیدگاه کلی نگر، مدل را در سطحی به نسبت کلی ارائه داده باشد،اما بایستی آن را به عنوان مبنای تهیه دستوركارهایی برای استفاده از مدیریت دانش و کار و تبدیل آنها به یک سازمان یادگیرنده، مورد استفاده قرار داد. این مدل در نمودار 1 نشان داده شده است.
كار سنگه به طور گسترده ای معطوف به ابعاد حرفه ای و علمی است و جنبه‌های اصلی یافت شده در بررسی ادبیات مربوط به سازمان یادگیرنده را پوشش می دهد.به همین دلیل كار سنگه در ارتباط با 5 اصل او بایستی بخش مركزی مدل ادراكی باشد.اصل پنجم- تفكر سیستمی – شالوده و اساس مدل ادراكی است كه سنگ‌بنای سایر اصول است. این اصل مشخص می‌كند كه چگونه سازمان یادگیرنده درباره جهان می اندیشد و نگاه سازمان به جهان چگونه است. بنابراین این مدل ادراكی به عنوان چشمی كه به جهان از یك منظر سیستمی نگاه می کند، ترسیم شده است.
خبرگی فردی، الگوهای ذهنی و یادگیری تیمی ابعاد متفاوت فرهنگ سازمانی هستند. فرهنگ،حاصل از یادگیری انباشته شده سازمان در مورد مفروضات و ارزشها و...است.این یادگیری متناسب با قدرت آن فرهنگ رشد می یابد و به دوره موجودیت این مفروضات و ارزشها،پایداری عضویت افراد و شدت هیجانهای ناشی ازتجربه‌های مشترك آنها بستگی دارد. رهبر در سازمان، این فرایند(فرهنگ سازی) را با تحمیل عقاید، ارزشها ومفروضات خود به وجود می آورد، اما فرهنگ زمانی شکل می گیرد كه مفروضات افراد منجر به تجربه های مشترك شود. اهمیت چشم‌انداز مشترك افراد در این مقاله به خوبی بیان شده است. یك سازمان بدون چشم‌انداز مشترك قادر به ادامه حیات نیست.
مدیریت دانش بایستی با تمامی فرایندهای سازمان ورسالت اصلی آن یكپارچگی داشته باشد. وقتی یك فرد در سازمان مطلبی را فرا می‌گیرد، دانشی جدید به دست می آورد كه امیدوار است بتواند آن را در حافظه شخصی خود ذخیره كرده، از آن، هم به شكل موجود (اولیه) و هم به عنوان مبنایی برای دانش جدید، استفاده كند.
برای ایجاد انگیزه یادگیری درسایر اعضای سازمان،دانش را بایستی در حافظه سازمانی از جمله: كتابها، سندها، بانك‌های اطلاعاتی و غیره ذخیره كرد.یادگیری باعث می‌شود که دانش به صورت بالقوه قابلیت ذخیره داشته باشد واز این منظر درمی یابیم كه یك سازمان قادر به یادگیری است.یادگیری سازمانی به یادگیری فردی بستگی دارد. وقتی یك فرد یاد بگیرد (آموخته شود) یادگیری در كلِ سازمان رخ خواهد داد. این منطبق با تفكر سیستمی سنگه است.

5 . بحث در مورد نتایج و آینده كار
هدف این مقاله ترسیم سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش در قالب یك مدل ادراكی نظری مربوط به این دو موضوع است.سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش به یكدیگر وابسته هستند و مدیریت دانش می تواند به عنوان یك خرده سیستم از سازمان یادگیرنده مورد توجه قرار گیرد.تغییرات در مدیریت دانش منجر به تغییرات در سازمان و برعكس خواهد شد.ارتباط قوی كه بین این دو وجود دارد به طور كامل آشكار است و فرایند تبدیل سازمان، به یادگیرنده بایستی شامل مدیریت دانش نیز باشد. این شبیه مثال جوجه و تخم مرغ است.غیر ممكن است به این پرسش كه كدامیك زودتر به وجود آمده‌اند؟ پاسخی داده شود.
به علاوه اگر از نگاه سازمان یادگیرنده، كل سازمان یك سیستم است، از دید مدیریت دانش چه چیزی سیستم است؟ پاسخ به این سؤال هم فرد است و هم دانش. هر دو (فرد و دانش) اشاره به این موضوع دارند که مدیریت دانش در سطحی جزئی‌تر نسبت به سازمان یادگیرنده قرار دارد.

منبع:

Aggestam, Lena, Learning Organization Or Knowledge Management: Which Came First, The Chicken Or The Egg?, Information Technology and Control, 2006, vol 35, No.3.

تدبیر198


نوشته شده توسط :asieh golestani
دوشنبه 10 خرداد 1389-06:47 بعد از ظهر
نظرات() 

Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 11:38 قبل از ظهر

You actually said this superbly.
buy name brand cialis on line cialis flussig tadalafil 20 mg generic cialis female cialis no prescription usa cialis online tadalafil 10 mg cialis sicuro in linea free cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:28 بعد از ظهر

Thank you. An abundance of information.

cialis online cialis 5 mg schweiz cialis patentablauf in deutschland cialis official site get cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis professional yohimbe miglior cialis generico cialis daily reviews cialis price in bangalore
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 بعد از ظهر

Terrific content. Appreciate it!
canada discount drugs cialis cialis coupons printable cialis great britain cialis 10 doctissimo how does cialis work the best site cialis tablets preis cialis 20mg schweiz cialis tablets female cialis no prescription cialis 5mg prix
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:24 قبل از ظهر

Superb write ups. Thank you.
cialis rezeptfrei sterreich can i take cialis and ecstasy buy cialis online legal female cialis no prescription cialis tadalafil 200 cialis coupon pastillas cialis y alcoho cialis 200 dollar savings card click now cialis from canada cialis generico online
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:01 بعد از ظهر

This is nicely put. !
cialis generico lilly generic cialis with dapoxetine cialis 100mg suppliers non 5 mg cialis generici best generic drugs cialis cialis name brand cheap cialis pills we choice cialis uk cialis dose 30mg chinese cialis 50 mg
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:56 قبل از ظهر

You stated this very well.
dose size of cialis viagra or cialis cialis uk we like it safe cheap cialis 40 mg cialis what if i take cost of cialis cvs discount cialis buying cialis in colombia tadalafil 20mg where to buy cialis in ontario
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 08:01 بعد از ظهر

Awesome write ups. Appreciate it!
cialis with 2 days delivery side effects of cialis we like it safe cheap cialis cialis generico online cialis coupons cialis 5 mg para diabeticos generic for cialis we recommend cheapest cialis callus prezzo cialis a buon mercato
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:35 قبل از ظهر

You said it nicely..
cialis kaufen wo cialis 100mg suppliers cialis tablets australia buy cheap cialis in uk cialis ahumada online cialis cialis 100mg suppliers weblink price cialis safe site to buy cialis online generic cialis with dapoxetine
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32 بعد از ظهر

Info nicely applied.!
cialis vs viagra cialis online cialis flussig cheap cialis rx cialis para comprar cialis ahumada generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg effetti collateral import cialis cialis generic
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 07:02 قبل از ظهر

Whoa tons of beneficial knowledge!
price cialis best cialis generika in deutschland kaufen 40 mg cialis what if i take cialis coupons printable tadalafil 5mg sialis cialis professional yohimbe cialis 5 mg buy ou trouver cialis sur le net cialis side effects
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 07:48 بعد از ظهر

Thank you, Terrific information!
cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale in europa we recommend cheapest cialis best generic drugs cialis buy generic cialis acquistare cialis internet get cheap cialis cialis daily new zealand side effects of cialis safe site to buy cialis online
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:41 قبل از ظهر

You actually explained that exceptionally well!
cialis sans ordonnance cialis diario compra cialis sans ordonnance dosagem ideal cialis cialis australian price the best site cialis tablets cialis cuantos mg hay no prescription cialis cheap cialis prezzo di mercato cialis prices in england
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 07:24 بعد از ظهر

You actually expressed that adequately.
cialis kaufen wo cialis free trial buy online cialis 5mg look here cialis cheap canada generic for cialis viagra vs cialis cialis ahumada generic cialis 20mg tablets cialis wir preise cialis official site
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:36 قبل از ظهر

Thanks a lot! Plenty of info.

generic cialis at the pharmacy brand cialis generic cialis lilly tadalafi generic cialis pill online we recommend cheapest cialis cialis 5mg prix buy cialis online legal cialis generico in farmacia cialis pills in singapore only best offers cialis use
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:25 بعد از ظهر

Excellent stuff. Kudos.
cialis 10 doctissimo buy cialis cheap 10 mg cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam cialis generico lilly canadian cialis cialis 50 mg soft tab cialis flussig sialis cialis australia org
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:46 قبل از ظهر

You have made your point very effectively!.
prix de cialis order cialis from india price cialis wal mart pharmacy enter site 20 mg cialis cost cialis in sconto cialis for sale dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei precios cialis peru cialis 20 mg
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:56 بعد از ظهر

Well voiced of course! .
calis we choice cialis uk we use it 50 mg cialis dose precios de cialis generico click now cialis from canada i recommend cialis generico overnight cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso legalidad de comprar cialis cialis tablets
buy cialis online best price
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:03 قبل از ظهر

Incredible plenty of wonderful facts!
we use it cialis online store cialis 20mg prix en pharmacie no prescription cialis cheap estudios de cialis genricos cialis 20mg prix en pharmacie cialis manufacturer coupon click now cialis from canada buy original cialis cialis generico lilly generic cialis at the pharmacy
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 06:31 قبل از ظهر

Helpful advice. Cheers.
cialis generico effetti del cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg prix en pharmacie prices on cialis 10 mg cialis kaufen enter site 20 mg cialis cost bulk cialis cialis tadalafil we choice free trial of cialis
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:41 قبل از ظهر

Fantastic write ups, Many thanks!
cialis 5 mg para diabeticos cialis tablets australia cialis australia org cialis pills price each precios de cialis generico buy cialis online cialis kaufen cialis manufacturer coupon how do cialis pills work cialis for sale
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:07 بعد از ظهر

You actually mentioned it very well.
online cialis viagra cialis levitra cialis pills price each cialis coupon cialis 10mg prix pharmaci cialis generico milano venta de cialis canada canadian drugs generic cialis rx cialis para comprar sublingual cialis online
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:00 بعد از ظهر

Cheers, Ample write ups.

prices for cialis 50mg cialis taglich cialis generic tadalafil buy achat cialis en itali cialis wir preise buy cialis online cheapest cialis canada achat cialis en suisse cialis 5mg prix cialis prezzo di mercato
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:01 بعد از ظهر

Whoa plenty of excellent facts!
look here cialis order on line when will generic cialis be available import cialis opinioni cialis generico buying cialis in colombia the best site cialis tablets dosagem ideal cialis does cialis cause gout cialis generisches kanada cialis coupons
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:54 قبل از ظهر

Cheers! I value it!
how can i buy viagra without seeing a doctor canadian viagra online buy viagra where where can i buy viagra online buy cheap viagra online without prescription where can i buy viagra uk buy real viagra online cheap online viagra no prescription viagra to buy vigra
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:32 بعد از ظهر

Good content. Kudos!
precios de cialis generico brand cialis generic prix de cialis the best choice cialis woman acquistare cialis internet cialis daily new zealand purchasing cialis on the internet cialis coupon calis cialis generico
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:29 قبل از ظهر

Position effectively taken.!
buy viagra cheap prices buy discount viagra buy viagra uk no prescription sildenafil or viagra buy viagra online canada no prescription order viagra online uk buy generic viagra australia how do i get viagra online order viagra online cheap sildenafil price uk
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:28 بعد از ظهر

Kudos, A lot of information.

cialis rckenschmerzen cialis free trial cialis for sale cialis for sale buy cialis cheap 10 mg cialis in sconto buy name brand cialis on line cialis diario compra cialis for daily use order cialis from india
Buy cialis online
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:39 قبل از ظهر

Good knowledge. Thanks.
interactions for cialis we recommend cialis best buy venta cialis en espaa cialis tablets for sale canada discount drugs cialis generic low dose cialis generic for cialis cialis preise schweiz cialis prices in england cialis herbs
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:02 بعد از ظهر

Great advice. Kudos!
cialis venta a domicilio side effects of cialis tadalafil generic cialis for sale south africa enter site natural cialis cialis name brand cheap cialis 50 mg soft tab cialis dosage recommendations cialis et insomni cialis generico en mexico
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 05:08 بعد از ظهر
من امروز بیش از 4 ساعت در اینترنت گشتم
من هیچ مقاله جالب دیگری پیدا نکردم
شما اون به اندازه کافی برام ارزشمنده. به نظر من، اگر همه
صاحبان وب سایت ها و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند، وب
بسیار مفید تر از قبل است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30